“Hər kəs öz yerində, öz işi ilə vicdanla məşğul olsa faydasını hamı görər” və ya bu qəbildən, bu məzmunlu ibarəli cümlələri tez-tez eşidirik. Bəs görək hamı bu işdə özündə məsuliyyət hiss edirmi? Hər günün, hər həftənin, hər ayın sonunda – heç olmasa ildə bir dəfə özünə sual verirmi – mən nə etdim? Bir vətəndaş kimi faydam varmı? Ənənəyə sadiq qalaraq, yenə nümunəvi bir zyalımızı misal gətirmək istəyirik. Bəli özündə Vətən qarşısında məsuliyyət hiss edən belə vətəndaşlarımız var. Hansı ki, özü öz vicdanı qarşısında hesabat verməyi özünə borc bilir. İnanırıq ki, belə şəxslər istənilən sahədə var. Biz nümunə olaraq, dəyərli alimimiz Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Kamal Camalovun hesabatını təqdim edirik:

HESABAT

( 2019-cu ildə görülən elmi və ictimai işlər )
1) Pedaqoji-psixoloji fikrin inkişafı sələflərdən xələflərə (Dərs vəsaiti). Bakı: ADPU-nun nəşri, 2019, 222 səh.
ELMİ MƏQALƏLƏR:
2) Yan Amos Komenskinin inkişafetdirici təlim haqqında görüşlərinə mollanəsrəddinçi maarifçilərin təhlilindən bir nəzər. “Təhsil: klassik və müasir yanaşmalar” mövzusunda beynəlxalq konfrans. Bakı Dövlət Universiteti, 2019
3) Mollanəsrəddinçi Mirzə Cabbar Əsgərzadə yaradıcılığında əxlaqi görüşlərin təsviri. Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu, Elmi Əsərlər, 2019, №3, səh.275-280
4) Fanatizmi işıqlı gələcəyə çevirən Mirzə Cəlil. Naxçıvan Dövlət Universitetinin «Elmi əsərlər»i jurnalı. 2019, №1, səh.43-45
5) İnsanlığın və elmin zirvəsində dayanan Oruc ata. İnsanlığın zirvəsi (Kitab AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar elm xadimi, elmlər doktoru, professor Oruc Həsənlinin xatirəsinə həsr olunmuşdur). Bakı: «Elm və təhsil», 2019, səh.85-88
6) Balasaqunlu Yusif Xas Hacibin “Qutadğu bilig” əsərində ailə qurmaq və ailə tərbiyəsi məsələləri. ADPU, Pedaqoji Universitet Xəbərlər. Tarix, insan və cəmiyyət (Elmi-nəzəri və elmi-metodik jurnal). 2019, №2, səh.144-150
7) Ömrü uzun – əməli gözəl olan insan (Elmi redaktoru: K.Camalov. “Zirvələrin fatehi”. Kitab həkum Ərrəhman Qasımovun anadan olmasının 70 illiyi münasibətilə çap olunub). Bakı: «Elm və təhsil», 2019, səh.75-84
8) Ömər Faiq Nemanzadənin yaradıcılıq ruhunda maarifçilik ideyaları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, 2019, №1, səh.31-34
9) Cəlil Məmmədquluzadə irsində məktəb, müəllim, təlim-tərbiyə problemlərinə nəzəri baxış. «Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi» jurnalı, 2019, №3 (Çapda)
10) İmadəddin Nəsimi yaradıcılığında xalq deyim və duyumları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, 2019, №3 (Çapda)
11) Rəşid Bəy Əfəndiyev yaradıcılığında uşaq ədəbiyyatının təşəkkülü və inkişafı məsələləri. Naxçıvan Dövlət Universitetinin «Elmi əsərlər»i jurnalı. 2019, №5 (Çapda)
12) Ərtoğrol Cavid yaradıcılığında əxlaqi dəyərlər. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, 2019, №4 (Çapda)
13) Cəlil Məmmədquluzadə irsində təhsil və təlim problemlərinə nəzəri baxış. Naxçıvan Dövlət Universitetinin «Elmi əsərlər»i jurnalı. 2019 (Çapda)
14) Pedaqoji fikir tarixinin inkişafında Naxçıvan ədəbi mühitinin yeri. Elmi Konfrans. NDU-2019, 17 dekabr 2019
15. Kitab nəsillərin bir-birinə vəsiyyətidir – uşaqlara kitabları sevdirək. /Psixoloq qəzeti. 28 fevral 2019, №2 (126)
16. «Pedaqoji fikir tarixindən» kitabı müasir gəncliyin tərbiyəsində əvəzsiz rola malikdir. //Nuh yurdu qəzeti, 17 aprel, 2019, №15 (779)
17. «Pedaqoji fikir tarixindən» adlı əsərdə təhsilin prinsiplərinə və tərbiyə üsullarına nəzəri baxış. //Şərqin səhəri qəzeti, 24 aprel, 2019, №17
18. Hüseyn Cavid ucalığı: Azər poeması //Şərqin səhəri qəzeti, 13 iyun 2019, №27 (2901)
19. Nəsimi yaradıcılığında xalq deyimləri. //Nuh yurdu qəzeti, 19 iyun, 2019, №23
20. Xalq yaradıcılığının tükənməz xəzinəsi Nəsimi yaradıcılığında. //525-ci qəzet, 20 iyun, 2019
21. Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında milli və bəşəri ideyalar. //Nuh yurdu qəzeti, 25 iyul, 2019, №28
22. İdrakı, təfəkkürü, söz balansını artıran kitabdır. //Şərqin səhəri qəzeti, 24 avqust, 2019, №33
23. Zəngin irs yaradan musiqişünas, rəssam və tədqiqatçı – Ərtoğrol Cavid. //Şərqin səhəri qəzeti, 3 sentyabr, 2019, №34
24. İnsana insanlığın sirlərini öyrədən əsər – “Qutadğu bilig” əsəri. //Nuh yurdu qəzeti, 11 sentyabr, 2019, №33 (797)
25. Milli mədəniyyətimizin bilicisi və fədakar təəssübkeşi – Ərtoğrol Cavid. //525-ci qəzet, 08 sentyabr, 2019
26. Cəlil Məmmədquluzadə milli şüurun formalaşmasında əvəzsiz xidmət sahibidir. //Şərqin səhəri qəzeti, 12 oktyabr 2019, №40
27. Tarix salnaməsində iz qoymuş novator alim (Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent mərhum Abutalıb Qasımov haqqında bəhs olunur). //525-ci qəzet, 09 oktyabr, 2019
28. İsa Həbibbəyli milli təəssübkeşlik hisslərini özündə birləşdirən akademik alimdir. //İki sahil qəzeti, 16 oktyabr 2019
29. Şagirdin şəxsiyyət kimi formalaşmasında məktəbin rolu. //Azərbaycan müəllimi qəzeti, 01 noyabr 2019
30. Naxçıvanın bənzərsiz təbiətini nəğmə dili ilə ifadə edən İslam Səfərli. //Şərq qapısı, 11 noyabr 2019
31. Milli mədəniyyətimizin bilicisi və fədakar təəssübkeşi. //Şərq qapısı, 13 noyabr 2019
32. Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” əsəri insan əxlaqının paklığına, saflığına, təmizliyinə və təkmilləşdirilməsinə xidmət edir. //Yeni həyat, 09 noyabr 2019
33. “Əliş və Anna” poemasında əxlaqi-mənəvi dəyərlər (Şair Zaur Ustacın “Əliş və Anna” poeması təhlilə cəlb olunur). //Ədalət qəzeti, 26 noyabr 2019, №181
34. Milli maarifçiliyin formalaşmasında və inkişafında Naxçıvan. //Nuh yurdu qəzeti, 03 dekabr, 2019, №45 (809)
35. “Əliş və Anna” poeması Zaur Ustacın yaradıcılıq pasportudur (Şair “Əliş və Anna” poeması təhlilə cəlb olunur). //Təzadlar qəzeti, 03 dekabr 2019, №53 (2238)
36. Oğluma dürüstlüyü, ədalətli olmağı, cəsur olmağı, özünə inamı öyrədin!.. (ABŞ-ın 16-cı prezidenti Avraam Linkolnun oğlunun müəlliminə yazdığı məktubdan). //Yeni həyat, dekabr 2019
37. Sözün qüdrəti – səsin sehri Əbülfəz Muxtaroğlu yaradıcılığında. //Böyük Azərbaycan qəzeti, 12 dekabr 2019
38. «Qəzetçi danışmalı və hər şeydən danışmalıdır» deyən Məhəmməd Ağa Şahtaxtlı. //Yeni həyat, 13 dekabr 2019, №44 (642)
39. Abbas Zamanov milli ədəbiyyatı həm bir anlayış və həm də bir elm kimi formalaşdıran alimdir. //Şərurun səsi, dekabr 2019
40. Naxçıvan Televiziyasında Yazıçılar Birliyinin Sədri (Naxçıvan bölməsi üzrə) Asim Yadigarın rəhbərliyi ilə «Dünyada nə qədər kitab var belə» adlı verilişində oxunması zəruri olan Nəsirəddin Tusinin «Əxlaqi-Nasiri» əsəri (24.01.2019);
41. Məhəmməd Tağı Sidqinin «Məktəb hekayətləri» Naxçıvan Televiziyası (21.02.2019);
42. «Pedaqoji fikir tarixindən» (21.03.19) adlı əsərlərin müzakirəsində (Naxçıvan Televiziyası) çıxış etmişəm.
43. «Ədəbiyyat Ev Muzeyi»ndə «Molla Nəsrəddin» gününə həsr olunmuş konfransda «Mollanəsrəddinçilərin maarifçi görüşləri» mövzusunda çıxış etmişəm (12 aprel 2019).
44. yazarlar.az Şair ilhamının vərəqlərə səpilmiş şeir sətirləri (Şair Tofiq Qəbulun «Şeir özü çınqıdır» adlı şeirlər kitabı təhlil obyektinə çevrilmişdir) (02.07.2019).
45. naxcivantv.az Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında milli və bəşəri ideyalar (28.07.2019).
46. http://xn--naxivanxeberleri-epb.com/ Nəsimi yaradıcılığında xalq deyimləri (23.06.2019).
47. https://nuhcixan.az/news/elm-tehsil/19860 İnsana insanlığın sirlərini öyrədən əsər – “Qutadğu bilig” əsəri (15.09.2019).
48. https:/tehsildunyasi.org Hüseyn Cavidin vətənpərvər ruhlu əsərlərinin pedaqoji cəhətdən tədqiqi və təhlili. TEHSIL DUNYASI.ORG (09.10.2019).
49. https:/tehsildunyasi.org Naxçıvan Muxtar Respublikasında milli maarifçilik və təhsil sahəsində ardıcıl tədbirlər davam etdirilməkdədir. TƏHSIL DÜNYASI. TƏHSIL GÜNDƏMI (09.10.2019).
50. https:/tehsildunyasi.org Cəlil Məmmədquluzadə milli şüurun formalaşmasında əvəzsiz xidmət sahibidir. TƏHSİL DÜNYASI. PEDAQOGIKA (09.10.2019).
51. www.senetl.az Milli mədəniyyətimizin bilicisi və fədakar təəssübkeşi – Ərtoğrol Cavid (09.09.2019).
52. https:/tehsildunyasi.org Bəşəri ideyalar və humanizm carçısı Ərtoğrol Cavid. TƏHSİL DÜNYASI. PEDAQOGIKA (14.10.2019).
53. https:/tehsildunyasi.org İnsanlıq nümunəsi, alimlik qüdrəti və pedaqoq məharəti ilə sayılıb-seçilən İsa Həbibbəyli. TƏHSİL DÜNYASI. PEDAQOGIKA (14.10.2019).
54. http://xn--naxivanxeberleri-epb.com/ İnsanlıq nümunəsi, alimlik qüdrəti və pedaqoq məharəti ilə sayılıb-seçilən İsa Həbibbəyli (15.10.2019).
55. http://xn--naxivanxeberleri-epb.com/ İdrakı, təfəkkürü, söz balansını artıran kitabdır (25.08.2019).
56. https://ikisahil.az İnsanlıq nümunəsi, alimlik qüdrəti və pedaqoq məharəti ilə sayılıb-seçilən alim (16.10.2019).
57. https://yazyarat.com Hüseyn Cavid yaradıcılığında uşaq psixologiyası (25.10.2019).
58. Nuhçıxan İnformasiya Agentliyi Hüseyn Cavid yaradıcılığında ailə və onun rolu (24.10.2019).
59. https://yazarlaraz.wordpress.com «Pedaqoji fikir tarixindən» adlı əsər əxlaqın saflaşdırlmasına xidmət edən əsərdir (31.10.2019).
60. https://mektebgushesi.az Hüseyn Cavidin vətənpərvər ruhlu əsərlərinin pedaqoji təhlili (30.10.2019).
59. https://yazyarat.com Biologiyanın tədrisi şagirdlərin mənəvi simasının formalaşdırılmasına xidmət edir (Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Vüsalə İsmayılovanın “Biologiyanın tədrisi prosesində təlim-tərbiyə məsələlərinə kompleks yanaşma» adlı”dərs vəsaitindən bəhs olunur) (31.10.2019)
61. https:/tehsildunyasi.org Ömrümdən qənaətlə istifadə etmədim deyən, lakin tarixi romanların banisi kimi tanınan Məmməd Səid Ordubadi (31.10.2019)
62. https://muallim.edu.az Şagirdin şəxsiyyət kimi formalaşmasında məktəbin rolu (01.11.2019)
63. https://mektebgushesi.az Şagirdin şəxsiyyət kimi formalaşmasında məktəbin rolu (05.11.2019)
64.https://yazarlaraz.wordpress.com/2019/11/16/%c9%99bulf%99z-muxtaroglu/ Sözün qüdrəti – səsin sehri Əbülfəz Muxtaroğlu yaradıcılığında
65. http://ustac.az/index.php/2019/11/17/ Zaur Ustacın “Əliş və Anna” poemasında əxlaqi-mənəvi dəyərlər
66. http://ustac.az/index…/2019/12/16/vasif-talibov-haqqqinda/ Mənalı ömrünün 24 ilini Naxçıvanda elmin və təhsilin tərəqqisinə həsr edən cəfakeş insan .

Mənbə: Kamal Camalov

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru